Informacja dla osób studiujących według indywidualnej organizacji zajęć

                Uprzejmie informuję, że zgodnie z §2 pkt.11 oraz §22 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim studiowanie według indywidualnej organizacji zajęć polega na częściowym zwolnieniu studenta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, nie powoduje jednak zmniejszenia wymagań wobec studenta co do zakresu i poziomu wiedzy związanej z planem studiów i programem nauczania na danym kierunku.

                Ponadto zgodnie z §5 uchwały 225/A/11/2015 Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR uzupełniającej Regulamin Studiów UR w zakresie odbywania studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w określonych zajęciach wymaga zgody ze strony prowadzących zajęcia.

                W związku z powyższym osoby, którym wyrażono zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji zajęć zobowiązane są do skontaktowania się z prowadzącymi zajęcia w celu ustalenia warunków zaliczenia każdego z przedmiotów nie później niż cztery tygodnie od chwili rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym semestrze.

Z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii ds. Kształcenia

dr Magdalena Pokrzywa