dr hab. Jan Malczewski, prof. UR

Kontakt (telefon służbowy):

606377446

E-mail:

j.malczewski@poczta.onet.pl

Gabinet (nr pokoju):

329

Dyżur (dzień i godziny)

Dyżury pracowników

Zainteresowania naukowe:  Historia Urbanistyki, Planowanie Przestrzenne, Ochrona i Rewitalizacja Obszarów Zabytkowych, Socjologia Miasta i Osadnictwa

 

Inne (zainteresowania): Turystyka, Żeglarstwo

 

Pełnione funkcje:--------------------------

 

Prowadzone zajęcia:

Tryb stacjonarny:

 

Tryb niestacjonarny:

 

Publikacje (wykaz):

 1. Historia Pałacu Biskupiego na tle dziejów Krosna (w:) Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie nr 2/1982, s. 18-35
 2. Urbs. Resovia. Komentarz do wystawy  z okazji 630 rocznicy lokalizacji Rzeszowa, Rzeszów 1984 (ark. Wyd. 2, ark. Druk. 3).
 3. Dzieje Rzeszowa do roku 1914, Rzeszów 1985 (ark. Wyd. 6, ark. Druk. 9, 75…).
 4. Dawne plany, mapy i widoki Rzeszowa, Rzeszów 1985 (ark. Wyd. 5.5, ark. Druk. 8.0).
 5. Rzeszów w starej fotografii, Rzeszów 1985 (ark. Wyd. 3, ark. Druk. 5.5).
 6. Dzielnice Rzeszowa niegdyś przedmieścia i wsie podmiejskie, Rzeszów 1989 (ark. Wyd. 9.75, ark. Druk. 9.5).
 7. Rozwój terytorialny i przestrzenny Przemyśla od połowy XVIII wieku do 1914 roku (w: Teka Konserwatorska. Polska Południowo- Wschodnia, Rzeszów 1991, s. 151-175).
 8. Zabytki architektury sakralnej Rzeszowa, Rzeszów 1992 (ark. Wyd. 4, ark. Druk. 5.5).
 9. Zabudowa mieszczańska (w:) Dzieje Rzeszowa. Tom I, Rzeszów 1995, red. F. Kiryk, s. 320-341.
 10. Zamek w Rzeszowie, jego otoczenie, właściciele, Rzeszów 1995 (ark. Wyd. 3, ark. Druk.4).
 11. Rzeszów nad Wisłokiem. Wpływ rzeki na rozwój i rozplanowanie miasta, Rzeszów 1995 (w:) Wisłok. Rola rzeki w krajobrazie naturalnym i kulturowym regionu. Materiały z konferencji- Rzeszów 7-8. XI. 1994, s. 165-177
 12. Ochrona wartości kulturowych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gmin (w:) Szanse i bariery rozwoju gmin, Rzeszów 1997, s. 6-73
 13. Przestrzeń miejska, jej zagospodarowanie i zabudowa (w:) Dzieje Rzeszowa. Tom II, red. F. Kiryk, Rzeszów 1998, s. 13-47
 14. Rozbudowa miasta (w:) Dzieje Rzeszowa. Tom II, red. F. Kiryk, Rzeszów 1998, s. 229-274.
 15. Przemiany przestrzenne na obszarze Starego Miasta w Tyczynie (w;) Materiały z sesji naukowej z okazji 635 rocznicy lokacji miasta. Rzeszów 1998.
 16. Zamki i pałace południowo- wschodniej Polski, Rzeszów 1998
 17. Łańcut. Zarys rozwoju przestrzennego od powstania do współczesności. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Malczewskiego. Łańcut 1999. Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie, Techgraf (ark. Wyd. 18, ark. Druk. 23)

a)      Stan badań, J. Malczewski, A. Fortuna-Marek, s. 9-23.

b)      Osadnictwo prehistoryczne (wstępne wyniki badań archeologicznych), J. Malczewski, s. 23-25.

c)       Osadnictwo przed lokacją miasta, J. Malczewski, s. 25-29 (w:) Łańcut. Zarys rozwoju.

d)      Pierwsze wieki Łańcuta: Organizacja miasta, jego rozplanowanie i funkcjonowanie, J. Malczewski, s. 40-55.

e)      Pierwsze wieki Łańcuta: Fortyfikacje, J.Malczewski, s. 55-59 (w:)

f)       Pierwsze wieki Łańcuta: Właściciele, A. Borcz, A. Gliwa, J.Malczewski, s. 63-65

g)      Pierwsze wieki Łańcuta: Zabudowa, J. Malczewski, s. 65-66

h)      Pierwsze wieki Łańcuta: Stary zamek; Początki nowego zamku; Zakończenie, J. Malczewski, s. 74-79

i)        Miasto w latach 1629-1772, J. Malczewski, s. 79-96

j)        Miasto w latach 1629-1772; Zamek, A. Fortuna- Marek, J. Malczewski, s. 102-106

k)      Miasto w latach 1629- 1772; Nowożytny układ: nowy zamek- miasto, J. Malczewski,s. 106-108

l)        Przemiany przestrzenne w mieście w latach 1772- 1867: Właściciele miasta. Powstanie ordynacji, A. Fortuna- Marek, J. Malczewski, s. 119-122.

m)    Przemiany przestrzenne w mieście w latach 1772-1867, J. Malczewski, s. 122-128

n)      Przemiany przestrzenne w mieście w latach 1772-1867: Przemiany przestrzenne. Zabudowa, T. Babińska- Żuławska, J. Malczewski, s. 128-139.

o)      Rozbudowa miasta i przemiany przestrzenne w latach 1867- 1918: Wprowadzenie, T. Bagińska- Żuławska, J. Malczewski, s. 191-193.

p)      Rozbudowa miasta i przemiany przestrzenne w latach 1867-1918: Ludność i jej zajęcia, funkcje miasta; Prawo budowlane, J. Malczewski, s. 195-205

r) Miasto w latach 1918-1944, J. Malczewski, s. 261-270, 284-291.

s)   Miasto w okresie powojennym, J. Malczewski, s. 291- 295.

t)  Materiały, na których oparto opracowanie: Źródła archiwalne, J. Malczewski, s. 303-305

u)   Materiały, na których oparto opracowanie: Źródła drukowane, J. Malczewski, s. 305- 307

v)  Materiały, na których oparto opracowanie: Bibliografia, J. Malczewski, s. 307-319

 

 1. Ziemiańskie ośrodki życia kulturalnego w XV- XX wieku w Polsce południowo- wschodniej (w:) Almanach Podkarpacki 2000, Rzeszów 1999, s. 81-91
 2. Wpływ funkcji garnizonowej i inwestycji wojskowych na rozwój terytorialny i przestrzenny miast w środkowej części Galicji. Zarys problematyki (w:) Rozwój przestrzenny miast galicyjskich, Jasło 2001, s. 278- 285
 3. Dzieje Rzeszowa. Tom III, Rzeszów 2001, red. F. Kiryk. Udział w kolegium redakcyjnym, dokonanie wyboru ilustracji i opracowanie podpisów.
 4. J. Malczewski, I. Kunysz, Ochrona konserwatorska miasta Tyczyn. Dziedzictwo kulturowe, red. I. Kunysz, Tyczyn 2002 s. 9-24
 5. J. Malczewski, I. Kunysz, Ochrona konserwatorska gminy Tyczyn(w:)  Tyczyn, Dziedzictwo kulturowe, red. I. Kunysz, Tyczyn 2003, s. 138-151
 6. J. Malczewski, Usytuowanie kościoła parafialnego w Tyczynie na tle innych kościołów regionu (w:) Tyczyn. Dziedzictwo kulturowe, red. I. Kunysz, Tyczyn 2003, s. 70-91
 7. J. Malczewski, Usytuowanie kościoła parafialnego w Tyczynie na tle innych kościołów regionu (w:) Tyczyn. Dziedzictwo kulturowe, red. I. Kunysz, Tyczyn 2003, s. 70-91. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu w Rzeszowie.
 8. Encyklopedia Rzeszowa. Rzeszów 2004. Udział w kolegium redakcyjnym, dokonanie wyboru ilustracji i opracowanie podpisów, opracowanie około 60 haseł.
 9. J. Malczewski, Miasta między Wisłoką a Sanem do początki XVI wieku:

- powstanie

- agospodarowanie

- układy przestrzenne

28. J. Malczewski, Inwestycje w Bieszczadach po II wojnie światowej (w:) Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989. Red. J. Izdebski, K. Karczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2009

29. Przemyśl w latach 1772- 1914. Budownictwo, gospodarka komunalna, przemiany przestrzenne. Rzeszów 2009

30.  Niebylec- zarys rozwoju przestrzennego, właściciele, parafia w XVI i XVII wieku (w:) Rola miasta w środowisku wiejskim. Przyczynek do dziejów Niebylca, red. K. Ożóg, Rzeszów 2010

31. Układ komunikacyjny na obszarze węzłowym aglomeracji rzeszowskiej. Stan obecny i potrzeby (w:) Rzeszów w XX leciu III RP, red. M. Malikowski, s. 338- 345, Rzeszów 2012

32. Przemyśl w latach 1772- 1914. Budownictwo, gospodarka komunalna, przemiany przestrzenne. Wydanie  II uzupełnione i poszerzone, Rzeszów 2012

 

PODRĘCZNIKI I SKRYPTY

1.    Program Studiów Politologicznych ze specjalnością Polityka Regionalna 2005/2006. Sylabus, red. J. Malczewski, Włodzimierz Biernacki, Wiesław Wańkowicz, PWSZ Przemyśl 2005.

2.    Pozostałe publikacje naukowe lub twórcze opracowania dzieł artystycznych (do użytku wewnętrznego: prawa autorskie zastrzeżone. Opracowania przechowywane w Urzędzie Ochrony Zabytków Województwa Podkarpackiego)

1)    Dwór w Niwiskach k/Kolbuszowej. Dokumentacja naukowo-historyczna, Rzeszów 1979.

2)    Spichlerz w Niwiskach k/Kolbuszowej. Dokumentacja naukowo- historyczna, Rzeszów 1979.

3)    Pałac biskupów przemyskich w Krośnie. Dokumentacja naukowo- historyczna, Rzeszów 1979.

4)    Dwór w Przewrotnem. Dokumentacja naukowo-historyczna, Rzeszów 1980.

5)    Dwór w Markowcach k/Sanoka. Dokumentacja naukowo-historyczna, Rzeszów 1980.

6)    Kamienica przy ulicy Ordynackiej 3 w Krośnie. Dokumentacja naukowo- historyczna, Rzeszów 1982.

7)    Kamienica nr 4 w Rynku w Rzeszowie. Dokumentacja naukowo- historyczna, Rzeszów 1982.

8)    Kamienica nr 5 w Rynku w Rzeszowie. Dokumentacja naukowo- historyczna, Rzeszów 1982.

9)    Kamienica          nr 6 w Rynku w Rzeszowie. Dokumentacja naukowo- historyczna, Rzeszów 1982.

10) Kamienica nr 7 w Rynku w Rzeszowie. Dokumentacja naukowo- historyczna, Rzeszów 1982.

11) Kamienica        nr 19 w Rynku w Rzeszowie. Dokumentacja naukowo- historyczna, Rzeszów 1982.

12) Kamienica        nr 20 w Rynku w Rzeszowie. Dokumentacja naukowo- historyczna, Rzeszów 1984.

13) Kamienica        nr 21 w Rynku w Rzeszowie. Dokumentacja naukowo- historyczna, Rzeszów 1984.

14) Kamienica        nr 26 w Głogowie Małopolskim. Dokumentacja naukowo- historyczna, Rzeszów 1984.

15) Popijarski      Zespół Architektoniczny przy ulicy 3-go Maja w Rzeszowie, Rzeszów 1987.

 

 

PRACE PROJEKTOWE, DOŚWIADCZALNO-KONSTRUKCYJNE, PROJEKTY DZIEŁ

ARTYSTYCZNYCH, WAŻNIEJSZE EKSPERTYZY ITP. (PRZEZNACZONE DO UŻYTKU

WEWNĘTRZNEGO, PRZECHOWYWANE W ARCHIWUM URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW

DELEGATURY W RZESZOWIE I U ZLECENIODAWCÓW)

1.     Miejscowy plan ogólny zagospodarowania Rzeszowa (członek zespołu projektowego - opracowanie fragmentu dotyczącego ochrony wartości kulturowych), Rzeszów 1992.

2.    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia Strzyżowa (konsultant), Rzeszów 1995.

3.    Miejscowy plan zagospodarowania ulicy Zamkowej w Łańcucie (członek zespołu projektowego), Rzeszów 1997.

4.    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania dla miasta i gminy Brzozów (projektant) - kierownik zespołu, Rzeszów 2000.

5.    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Sanoka Olchowce w rejonie ulic Gajowej i Rybickiego, Sanok 2001.

6.    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania dla gminy Niebylec (projektant - kierownik zespołu), Rzeszów 2002.

7.    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego- Wyspa Energetyka w Solinie, Rzeszów 2002.

8.    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulic Mickiewicza - Szopena w Jaśle, Jasło - Rzeszów 2002.

9.    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego dla gminy Dydnia, Rzeszów 2011.

PRACE NIE PRZEZNACZONE DO DRUKU - ZASTRZEŻONE (PRZEZNACZONE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO, PRZECHOWYWANE W ARCHIWUM URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW, DELEGATURA W RZESZOWIE I U ZLECENIODAWCÓW

1.    Studium historyczno-urbanistyczne dla dzielnicy Rzeszowa Staromieście, Rzeszów 1991.

2.    Skrócone studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla dzielnicy Rzeszowa Zalesie, Rzeszów 1991.

3.    Skrócone studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla dzielnicy Rzeszowa Pobitno, Rzeszów 1992.

4.    Skrócone studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla dzielnicy Rzeszowa Staroniwa, Rzeszów 1992.

5.    Studium historyczno-urbanistyczne dla zespołu koszar przy ulicy Dąbrowskiego w Rzeszowie, Rzeszów 1993

6.    Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla miasta Leżajska wraz z Przychojcem i Starym Miastem, Rzeszów 1994.

7.    Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla miasta i gminy Głogów Małopolski, Rzeszów 1994.

8.    Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Strzyżowa, Rzeszów 1995.

9.    Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Strzyżów, Rzeszów 1995.

10.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Chmielnik, Rzeszów 1996/97.

11.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Hyżne, Rzeszów 1996/97.

12.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Niebylec, Rzeszów 1996/97.

13.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Tyczyn, Rzeszów 1996/97.

14.Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Tyczyna, Rzeszów 1997.

15.Studium historyczno-urbanistyczne dla b. miasta Niebylec, Rzeszów 1997.

16.Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Łańcuta, Rzeszów 1997.

 

17.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Ostrów, Rzeszów 1998.

18.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Markowa, Rzeszów 1998.

19.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Niwiska, Rzeszów 1998.

20.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Wiśniowa, Rzeszów 1998.

21.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Ropczyce, Rzeszów 1998.

22.Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Ropczyce, Rzeszów 1998.

23.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Krasne, Rzeszów 1999.

24.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Lubenia, Rzeszów 1999.

25.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Boguchwała, Rzeszów 1999.

26.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Czudec, Rzeszów 1999.

27.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla miasta i gminy Sokołów Małopolski, Rzeszów 1999.

28.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Domaradz, Krosno 1999.

29.Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Brzozowa, Krosno 2000.

30.Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Brzozów, Krosno 2001.