dr Małgorzata Bozacka

Kontakt (telefon służbowy):

17 872 13 32

E-mail:

mbozacka@o2.pl

Gabinet (nr pokoju):

323

Dyżur (dzień i godziny)

Dyżury pracowników

 Dr MAŁGORZATA BOZACKA

Zainteresowania naukowe:

Socjologia problemów społecznych; metodyka i etyka pracy socjalnej; organizacja i nowoczesne zarządzanie sferą pomocy społecznej; superwizja pracy socjalnej; mediacje i negocjacje w pomocy społecznej; współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej; ekonomia społeczna; psychologia społeczna, socjologia wielkich i małych struktur społecznych; socjologia prawa, socjologia wychowania.

Zainteresowania naukowo-badawcze M. Bozackiej obejmują takie zagadnienia jak:

·         determinanty ubóstwa i wykluczenia społecznego,

·         dynamika zmian społecznych w regionie podkarpackim ( w tym kwestia formowania się underclass)

·         skala i głębokość podkarpackiego ubóstwa i wykluczenia oraz analiza innych wybranych problemów społecznych,

·         rola i zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Rzeszowie, współpraca międzyinstytucjonalna (jej możliwości i ograniczenia),

·         motywy podejmowania kształcenia w zawodzie pracownika socjalnego,

·         role zawodowe i zakres działalności pracownika socjalnego, w tym w środowiskach podlegających procesowi wykluczenia społecznego,

·         praca socjalna w praktyce asystenta rodziny, metodyka działania i proces profesjonalizacji tego zawodu

·         przemiany systemu wartości, celów i dążeń życiowych oraz postawy życiowe w warunkach zmiany systemowej, a także współcześnie.

Inne (zainteresowania):

sport, taniec, architektura krajobrazu

Pełnione funkcje:

·         Opiekun praktyk studenckich na kierunku PRACA SOCJALNA (tryb stacjonarny) w Instytucie Socjologii UR;

·         Koordynator Kierunkowy ds. Programu Erasmus +( na kierunku PRACA SOCJALNA) w IS UR;

·         Koordynator Kierunkowy ds. Programu MOST ( na kierunku PRACA SOCJALNA) w IS UR;

·         Koordynator Kierunkowy ds. ECTS ( na kierunku PRACA SOCJALNA) w IS UR.

Prowadzone zajęcia:

Tryb stacjonarny: 
 

Tryb niestacjonarny:

 

Publikacje (wykaz):

·         M. Bozacka, Tło konfliktów towarzyszących działalności zawodowej pracownika socjalnego w pomocy społecznej, [w:] Konflikty społeczne w Polsce, pod red. Mariana Malikowskiego, Zygmunta Seręgi, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000, s. 325-334 (współautorstwo z dr R. Wielgos-Struck).

·         M. Bozacka, Tło konfliktów towarzyszących działalności zawodowej pracownika socjalnego w pomocy społecznej*, [w:] „Praca Socjalna”, Nr 1, 2000, s. 41-54 (współautorstwo z dr R. Wielgos-Struck).

·         M. Bozacka, Pomoc społeczna w Rzeszowie. Studium przypadku, ,,Polityka Społeczna”, Nr 1, 2001 r., s.24- (współautorstwo z dr R. Wielgos-Struck).

·         M. Bozacka, Rzeszowski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy jako przykład instytucji pomocowej, [w:] Pomoc społeczna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Przemiany, bariery i perspektywy, pod red. Renaty Wielgos – Struck, Wyd. MANA, Rzeszów 2001, s. 89-97.

·         M. Bozacka, Przedsiębiorczość i roszczeniowość jako postawy życiowe w okresie transformacji ustrojowej (na przykładzie drobnych przedsiębiorców handlowych i pracowników administracyjnych w Rzeszowie) [w:] Społeczeństwo Podkarpacia na przełomie wieków. Studia socjologiczne, pod red. Mariana Malikowskiego, Wyd. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Wydział Nauk Społecznych, Rzeszów 2002, s. 226-245.

·         M. Bozacka, Opieka interwencyjna nad dzieckiem jako nowe zadanie pomocy społecznej. Na przykładzie Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie, [w:] ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego’’, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1, pod red. Józefa Sowy, Zeszyt 5/2003, s. 265-278.

·         M. Bozacka, Uwarunkowania i przejawy marginalizacji mieszkańców Rzeszowa w opiniach pracowników socjalnych, ,,Polityka Społeczna”, Nr 4, z 2003 r., s.17-24 (współautorstwo z dr R. Wielgos-Struck).

·         M. Bozacka, Procesy marginalizacji mieszkańców Rzeszowa w opiniach pracowników socjalnych, [w:] ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego’’, Seria Socjologiczno – Historyczna, Socjologia 1, pod red. Daniela Markowskiego, Zeszyt 16/2004, s.166-182 (współautorstwo z dr R. Wielgos-Struck).

·         M. Bozacka, Recenzja książki: A. Tuziak, Wielka zmiana z perspektywy lokalnej. Postawy wybranych kategorii mieszkańców, [w:] ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego’’, Seria Socjologiczno – Historyczna, Socjologia 1, pod red. Daniela Markowskiego, Zeszyt 16/2004, s. 210 – 212.

·         M. Bozacka, Rodzaje i źródła pomocy w przezwyciężaniu ubóstwa i kontakty społeczne osób biednych w opiniach klientów pomocy społecznej na Podkarpaciu, [w:] Raport z badań: Podkarpacka bieda, Przestrzenne i społeczne aspekty ubóstwa w województwie podkarpackim (zleconych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie), pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Malikowskiego, Rzeszów 2004 r., rozdz. 8 (współautorstwo z dr R. Wielgos-Struck).

·         M. Bozacka, Rola pracownika socjalnego w organizowaniu pomocy dla mieszkańców Rzeszowa podlegających procesowi marginalizacji, [w:] ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego’’, Seria Socjologiczno – Historyczna, Socjologia 2, pod red. Daniela Markowskiego, Zeszyt 33/2005, s. 125–138 (współautorstwo z dr R. Wielgos-Struck).

·         M. Bozacka, Rodzaje i źródła pomocy w przezwyciężaniu ubóstwa i kontakty społeczne osób biednych w opiniach klientów pomocy społecznej na Podkarpaciu, [w:] Podkarpacka bieda, Przestrzenne i społeczne aspekty biedy wiejskiej na Podkarpaciu, pod red. prof. dra hab. Mariana Malikowskiego, Wyd. MANA, Rzeszów 2005 r., s. 130-145 (współautorstwo z dr R. Wielgos-Struck).

·         M. Bozacka, Z badań nad ubóstwem na Podkarpaciu, „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego”, I-II 2006, nr 1-2/39, s.19.

·         M. Bozacka, Motywy podejmowania decyzji o kształceniu w zawodzie pracownik socjalny w opiniach młodzieży studiującej, [w:] ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego’’, Seria Socjologiczno – Historyczna, Socjologia 3, pod red. Daniela Markowskiego, Zeszyt 38/2006, s. 71–90 (współautorstwo z dr R. Wielgos-Struck).

·         M. Bozacka, Wykluczenie społeczne a ubóstwo. Pojęcia i teorie, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 5, pod red. Mariana Malikowskiego, Zeszyt 54/2008, s. 87-105.

·         M. Bozacka, Idea kształcenia pracowników socjalnych w Polsce i jej praktyczne komponenty [w:] Polska – Ukraina. Teraźniejszość i przyszłość. Studia Społeczno – Polityczne, pod red. Andrzeja Andrusiewicza, Rzeszów – Sanok 2010. s. 219- 230 (współautorstwo z dr R. Wielgos-Struck).

·         M. Bozacka, Warunki życia klientów MOPS w Rzeszowie a strategie zachowań ekonomicznych w ich gospodarstwach domowych (komunikat z badań), [w:] Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym, pod red. ks. W. Jedynaka,  Rzeszów 2012, s.101-132.

·         M. Bozacka, Ubóstwo klientów MOPS w Rzeszowie jako przykład lokalnej kwestii społecznej – jego uwarunkowania oraz skala udzielanej pomocy, [w:] Rzeszów w XX-leciu III RP, pod red. M. Malikowskiego, Rzeszów 2012, s. 201-246.

·         M. Bozacka, Trwałe ubóstwo a procesy wykluczenia społecznego w Rzeszowie a kwestia formowania się underclass [w:] A. Bobko, B. Marek-Zborowska (red.), Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012, s.260-285.

·         M. Bozacka, (współautorstwo z dr R. Wielgos-Struck), Wybór i wykonywanie zawodu pracownika socjalnego w opiniach studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, [w:] Widzieć – rozumieć – pomagać. Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego, pod red. M. Teodorczyka, Warszawa 2013, s. 5-15.