Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Konkurs wiedzy o Rzeszowie

Regulamin konkursu wiedzy o Rzeszowie 2016

 

Regulamin Konkursu wiedzy o Rzeszowie:

„Rzeszów - to moje miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”

 

I. Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem:

JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca oraz Księcia Jana Lubomirskiego - Lanckorońskiego - prezesa Fundacji Książąt Lubomirskich.

 

II. Patronat medialny nad projektem sprawują:

TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., Akademickie Radio Uniwersytetu Rzeszowskiego "Feniks.fm", GC "Nowiny" oraz Miesięcznik „Echo Rzeszowa”.

 

III. Organizatorzy:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Fundacja Książąt Lubomirskich.

 

IV. Cele Konkursu:

1. Odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa.

 

2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży szkół średnich swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym.

 

3. Popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców osobowych.

 

4. Kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej ojczyźnie.

 

V. Warunki Konkursu:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pisemnego zgłoszenia uczestnika (karta zgłoszeniowa w załączniku) lub kuponu konkursowego zamieszczonego na łamach GC „Nowiny” i miesięcznika „Echo Rzeszowa” na adres: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. T. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów z dopiskiem „Konkurs wiedzy o Rzeszowie” lub na e-maila: konkurswiedzyorzeszowie@gmail.com, do dnia 10 kwietnia 2016 roku (w przypadku przesyłek listowych liczy się data stempla pocztowego). Pytania konkursowe będą także emitowane na antenie Polskiego Radia Rzeszów w sobotnim programie Lekkie Uzupełnienie Soboty w godz. od 9 do 10. Karta zgłoszeniowa jest także do pobrania na stronie: http://www.socjologia.univ.rzeszow.pl/konkurs/karta-zgloszeniowa.

 

3. Każdą szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

 

VI. Przebieg konkursu:

 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:


I etap:

Pisemne rozwiązywanie testu przez uczestników konkursu w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego – 27.04.2016 r.


Do II etapu zostanie wyłoniona piątka uczestników z największą liczba punktów.

W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez więcej niż 5 osób, przewidywana jest dogrywka; odpowiedzi ustne do momentu wyłonienia przewidywanej liczby finalistów.


II etap:

 

W ramach II etapu finaliści odpowiadają ustnie na pytania ekspertów.

1.    Finaliści odpowiadają w kolejności alfabetycznej;

2.    Uczestnik wskazuje numer pytania z banku pytań od 1 do 30;

3.    O przyznaniu punktów decyduje Komisja ekspertów;

4.    W finale przewiduje się trzy rundy pytań, w razie konieczności do skutku, rozstrzygnięcia i wyłonienia zwycięzców.


VII. Literatura zalecana dla wszystkich uczestników:

·       Ambrozowicz Józef, Kłos Stanisław, Rzeszów, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2003.

·       Ambrozowicz Józef, Kłos Stanisław, Rzeszów, Agencja Wydawnicza JOTA Rzeszów 2005.

·       Czarnota Marek, Rzeszowskie ulice i okolice, Rzeszów 2002.

·       Dzieje Rzeszowa, T. I, II i III, pod red. F. Kiryka, Rzeszów 1994, 1998, 2001, tom IV pod red. W. Bonusiaka, Rzeszów 2012.

·       Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów 2004, 2012.

·       Hennig Władysław, Kurowska Elżbieta, Rzeszów. Przewodnik, Podkarpacki Instytut Marketingu, Rzeszów 2010.

·       Jedynak Witold, ks., Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie. Studium socjologiczno-pastoralne, Rzeszów 2012.

·       Kłos Stanisław, Szlakiem zabytków starego Rzeszowa, Rzeszów 1995.

·       Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa, red. M. Jarosiński, Rzeszów 2001.

·       Kotula Franciszek, Tamten Rzeszów czyli wędrówka po zakątkach i historii miasta, Rzeszów 1985.

·       Kotula Franciszek, Z dziejów Rzeszowa 19391944. Losy rzeszowskich zabytków i pamiątek, Rzeszów 1947.

·       Lechforowicz Ryszard, Powstanie i rozwój Rzeszowskiego Towarzystwa Kolarzy i Motorzystów, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009.

·       Malczewski Jan, Obecne dzielnice Rzeszowa, niegdyś przedmieścia i wsie podmiejskie, Rzeszów 1989.

·       Malikowski Marian, Powstanie dużego miasta: drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1991 (wyd. 2, Rzeszów 2010).

·       Malikowski Marian, Rzeszów: awans i aspiracje: socjologiczne zwierciadło miasta, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów  1989.

·       Rzeszów w XX-leciu III RP, pod red. Mariana Malikowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

·       Wójcik Zbigniew K., Z dziejów Rzeszowa 1935–1939, Rzeszów 1994.

·       Szymczak-Hoff Jadwiga, Życie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji, Rzeszów 1993.

 

VIII. Literatura dodatkowa dla zainteresowanych:

·       Ambrozowicz Józef, Kłos Stanisław, Rzeszów, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2002.

·       Ambrozowicz Józef, Kłos Stanisław, Rzeszów. Nad i pod miastem, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2009.

·       Ambrozowicz Józef, Bałda Waldemar, Barwy festiwalu, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2011.

·       Almanach Podkarpacki 2000, Rzeszów 1999.

·       Bałaban Majer, Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów w Polsce, t. 3, Lwów – Warszawa – Kraków 1925, s. 181 i n.

·       Bałaban Majer, Zabytki historyczne Żydów w Polsce, Warszawa 1929.

·       Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.

·       Bieda Tadeusz, Eksterminacja Żydów w Rzeszowie w latach 19391944, „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), t. I: 1993, s. 151–161.

·       Czarnota Marek, Podania, legendy i opowiadania z Rzeszowa  i okolic przez dzieci rysunkami ilustrowane, Rzeszów 2006.

·       Jerzy Gacek, Honorowi Obywatele Miasta Rzeszowa, Wyd. Libri Ressovienses, Rzeszów 1998.

·       Kłos Stanisław, Ambrozowicz Józef, Rzeszów - przewodnik, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2006.

·       Kłos Stanisław, Rzeszów - przewodnik po śródmieściu i osiedlach Rzeszowa, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2006.

·      Kłos Stanisław,  Ambrozowicz Józef, Rzeszów: ilustrowany przewodnik po historii, zabytkach, kulturze i nauce, gospodarce oraz wybranych hotelach i restauracjach Rzeszowa, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2003.

·       Kurowska Elżbieta, Tokarski W., Bazylika Ojców Bernardynów w Rzeszowie, Rzeszów 2009.

·       Motylewicz Jerzy, Przemiany gospodarcze, demograficzne  i ustrojowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. Feliks Kiryk, T. I, Rzeszów 1994.

·       Majka Jerzy, Rzeszów podczas I wojny światowej, Rzeszów 1998.

·       Majka Jerzy, Garnizon Rzeszów 1918-1939, Rzeszów 2005.

·       Malczewski Jan, Dzieje Rzeszowa do roku 1914, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów 1985.

·       Stosunki ludnościowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. Feliks Kiryk, T. III, Rzeszów 2001.

·       Chrzanowski Tadeusz, Rzeszów, Warszawa 1967

·       Wierzbieniec Wacław, Cmentarze żydowskie w Rzeszowie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, 1990, s. 119–125.

·       Wierzbieniec Wacław, Ustrój i organizacja rzeszowskiej gminy żydowskiej w okresie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej, [w:] Z przeszłości Rzeszowa, Materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji miasta, 12–13 X 1994, Rzeszów 1995, s. 191–204.

·       Wierzbieniec Wacław, Stosunki wyznaniowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. Feliks Kiryk, T. III, Rzeszów 2001.

·       Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. Feliks Kiryk, Przemyśl 1991.

 

IX. Terminy:

·   Przesyłanie zgłoszeń i kuponów konkursowych do dnia 10 kwietnia 2016 roku (w przypadku przesyłek liczy się data stempla pocztowego).

·       Terminy publikacji kolejnych edycji kuponów konkursowych w wydaniach weekendowych GC „Nowin”:

·       Edycja pierwsza: 11 marca - 13 marca 2016;  

·       Edycja druga: 18-20 marca;

·       Edycja trzecia: 25-27 marca;

·       Edycja czwarta: 01-03 marca;

·       Edycja piąta: 08- 10 kwietnia.

·       Publikacja kuponu konkursowego wydaniu marcowym miesięcznika „Echo Rzeszowa”.

·      Karta konkursowa jest do pobrania także na stronie: 

      http://www.socjologia.univ.rzeszow.pl/konkurs/karta-zgloszeniowa

 

 

Konkurs finałowy:

 

 I etap:

27 kwietnia 2016 r. godz. 10.00


II etap:

27 kwietnia 2016 r. godz. 14.00

 

      Finał – wręczenie nagród laureatom finału konkursu odbędzie się 25 maja 2016 r. (nagrody wręczy Książę Jan Lubomirski - prezesa Fundacji Książąt Lubomirskich, JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek i Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc) – dokładny termin i miejsce zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

 

X. Miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się w Auli Głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego (bud. A0) przy ul. Prof. Pigonia 1.

 

XI. Nagrody

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni wartościowymi nagrodami ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, Prezesa Fundacji Książąt Lubomirskich, JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nagrodą główną w Konkursie jest czterodniowa wycieczka do Wiednia dla dwóch osób ufundowana przez Księcia Jana Lubomirskiego - Lanckorońskiego - Prezesa Fundacji Książąt Lubomirskich.

Natomiast wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowane okolicznościowe upominki ufundowane przez sponsorów i patronów medialnych.

 

 

***

 Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://www.socjologia.univ.rzeszow.pl/konkurs/regulamin-konkursu

 

Wszelkie uwagi dotyczące konkursu proszę kierować na adres: konkurswiedzyorzeszowie@gmail.com

 

Niniejszy Regulamin konkursu „Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam” zatwierdzono na posiedzeniu Kapituły Konkursowej w dniu 26 lutego 2016 roku. Poprawki naniesiono na posiedzeniu Kapituły Konkursowej w 26 lutego 2016 roku.