Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Absolwent Podyplomowego Studium Ewaluacji Funduszy Europejskich będzie osobą posiadającą następujące kwalifikacje w zakresie wiedzy:

 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu procedur badań ewaluacyjnych;
 potrafi wskazać podobieństwa i różnice zachodzące pomiędzy badaniami ewaluacyjnymi a innymi rodzajami badań społecznych;
 posiada rozszerzoną wiedzę o strukturze wdrażania funduszy europejskich w Polsce, w tym systemie ewaluacji funduszy europejskich oraz instytucjach zaangażowanych we wdrażanie i ewaluację funduszy europejskich w Polsce;
 zna w sposób pogłębiony metody i techniki badawcze najczęściej stosowane podczas realizacji badań ewaluacyjnych;
 ma pogłębioną wiedzę na temat systemów norm (standardów etycznych) obowiązujących podczas prowadzenia procesu ewaluacji.


W zakresie umiejętności absolwent Podyplomowego Studium Ewaluacji Funduszy Europejskich będzie osobą posiadającą następujące kwalifikacje:

 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska i procesy związane z wdrażaniem funduszy europejskich w Polsce;
 potrafi zaprojektować badanie ewaluacyjne zarówno na etapie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, na etapie przygotowania oferty, jak i na etapie raportu metodologicznego, w tym potrafi dobrać właściwe metody i techniki badawcze, stawiać proste hipotezy badawcze oraz zaprojektować narzędzia badawcze;
 potrafi przygotować raport końcowy z badania ewaluacyjnego, w tym potrafi w sposób samodzielny i krytyczny analizować dane (zarówno o charakterze jakościowym jak i ilościowym) oraz wyprowadzać własne opinie i formułować rekomendacje;
 potrafi zaprojektować proces wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego;
 potrafi zaprojektować kampanię informującą o wynikach badania ewaluacyjnego;
 sprawnie posługuje się standardami etycznymi obowiązującymi podczas prowadzenia procesu ewaluacji, potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów etycznych pojawiających się podczas prowadzenia procesu ewaluacji.


Ponadto absolwent Podyplomowego Studium Ewaluacji Funduszy Europejskich będzie osobą posiadającą następujące kwalifikacje z zakresu kompetencji społecznych:

 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 potrafi współpracować i pracować w zespołach odpowiedzialnych za realizację procesu ewaluacji zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy badań ewaluacyjnych;
 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;
 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów badawczych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności;
 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu procedur badań ewaluacyjnych;
 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
 posiada kompetencje z zakresu komunikacji wyrażane poprzez umiejętność prezentowania wyników badań ewaluacyjnych.