Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Ewaluacja jest to ocena (osąd, oszacowanie) wartości interwencji publicznej dokonywana przy zastosowaniu odpowiednich kryteriów (takich jak: adekwatność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość) oraz z użyciem odpowiedniej metodologii (najczęściej zapożyczonej z nauk społecznych).
Sektor badań ewaluacyjnych jest obszarem bardzo intensywnie rozwijającym się. Wzrost tego sektora był w największym stopniu spowodowany napływem do kraju środków europejskich, ponieważ ewaluacja stanowi jeden z obligatoryjnych elementów zarządzania nimi. W kolejnych latach można spodziewać się dalszego rozwoju sektora badań ewaluacyjnych, jako że w kolejnej perspektywie wdrażania funduszy europejskich zostanie położony jeszcze większy nacisk na ocenę osiąganych efektów (tzw. zarządzanie interwencją publiczną w oparciu o fakty – ang. evidence-based policy).
Niestety na podstawie wniosków z badań przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne we współpracy z Polskim Towarzystwem Badaczy Rynku i Opinii można stwierdzić, że wzrost liczby realizowanych badań ewaluacyjnych oraz wzrost liczby osób zajmujących się ewaluacją nie pociąga za sobą wzrostu jakości prowadzonych ewaluacji.
Niska jakość realizowanych badań jest spowodowana przede wszystkim niewystarczającą liczbą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji badań ewaluacyjnych. W Polsce nie prowadzi się kształcenia stricte z zakresu ewaluacji na poziomie studiów licencjackich czy też magisterskich. Co prawda zajęcia z procedur badań ewaluacyjnych są prowadzone w ramach studiów II stopnia z zakresu socjologii, jednak ich liczba jest niewystarczająca, by uczestnicy tych zajęć mogli się wyspecjalizować w dziedzinie prowadzenia badań ewaluacyjnych. Co więcej można zakładać, że w wielu przypadkach zainteresowanie ewaluacją u danej osoby pojawia się dopiero wtedy, gdy zostają jej powierzone obowiązki związane ewaluacją lub też gdy już po studiach zaczyna ona postrzegać tę branżę jako atrakcyjną pod względem możliwości znalezienia pracy. W związku z tym niezwykle istotną rolę w procesie zdobywania lub podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia badań ewaluacyjnych odgrywa kształcenie ustawiczne, a w szczególności studia podyplomowe, które w odróżnieniu od np. krótkotrwałych szkoleń pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w sposób dogłębny i usystematyzowany.

Grupy docelowe

 Pracownicy administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialni za zlecanie badań ewaluacyjnych, ale również inni urzędnicy zaangażowani realizację programów lub projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
 Pracownicy instytucji (w tym organizacji pozarządowych) realizujących projekty współfinansowane ze środków europejskich odpowiedzialni zarówno za zlecanie badań ewaluacyjnych, jak i za realizację ewaluacji wewnętrznych;
 Pracownicy/współpracownicy podmiotów specjalizujących się w wykonywaniu badań ewaluacyjnych;
 Osoby, które ukończyły studia i chcą podnieść swoje kwalifikacje w celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy;
 Pracownicy naukowi uczelni, którzy dzięki zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu ewaluacji, chcieliby poszerzyć obszar swojej działalności badawczej;
 Pozostałe osoby chcące zdobyć lub podnieść swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia badań ewaluacyjnych.