Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Jakościowe metody i techniki badawcze
W ramach modułu zostaną przeprowadzone zajęcia o następującej tematyce:
 Omówienie założeń teoretycznych dotyczących prowadzenia badań jakościowych. Metody jakościowe a metody ilościowe – triangulacja metodologiczna (1h).
 Omówienie jakościowych metod i technik badawczych najczęściej stosowanych w badaniach ewaluacyjnych (m.in. IDI, ITI, FGI, panel ekspertów, techniki obserwacyjne, w tym badanie typu „tajemniczy klient”, metoda studium przypadku, jakościowa analiza danych zastanych – w tym danych administracyjnych) ze wskazaniem ich mocnych i słabych stron. Omówienie zasad doboru prób do badań jakościowych. (2h).
 Zasady oraz popełniane błędy podczas konstrukcji jakościowych narzędzi badawczych (3h).
 Przygotowanie jakościowych narzędzi badawczych (ćwiczenia w grupach) (9h).