Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

WARUNKI REKRUTACJI NA STACJONARNE i NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Podstawa prawna: Uchwała Senatu UR ws. warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie, w roku akademickim 2018-2019

1.Do rekrutacji mogą przystąpić osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych z oceną co najmniej dobrą

2.Podstawą kwalifikacji jest zdanie egzaminu wstępnego na który składają się:

a.Przygotowanie  w formie pisemnej założeń  dotyczących  proponowanego tematu badawczego (w objętości do 2000 znaków);

b.Przedłożenie wstępnej bibliografii zagadnienia;

c.Pozytywnie zaliczona rozmowa kwalifikacyjna dotycząca znajomości zagadnień związanych z proponowanym tematem badawczym;.

3.Na ostateczną ocenę uzyskaną przez kandydata w trakcie postępowania rekrutacyjnego składać się będą:

a.W 80% egzamin ustny obejmujący ocenę przedłożonej koncepcji badań, znajomość literatury przedmiotu i rozmowa kwalifikacyjna;

b.W 20% dotychczasowa dzielność naukowa kandydata (publikacje naukowe, czynny udział w konferencjach, sympozjach, praca w zespołach badawczych  etc.);

c.W procesie rekrutacji nie będzie brana pod uwagę działalność pozanaukowa kandydata (artystyczna, społeczna, organizacyjna etc.);

4.Wysokość opłaty rocznej za studia niestacjonarne zgodnie z Zarządzeniem  nr 31/2017 Rektora  Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 08.05.2017 r. wynosi 4000 zł 

 

Limity przyjęć: 6 osób (studia stacjonarne); 10 osób (studia niestacjonarne)

Kandydaci na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w  formacie PDF ) (format docx)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych (dyplom wraz z suplementem)
  •  3 fotografie
  •  życiorys naukowy (ewentualnie CV)
  •  wykaz ewentualnych publikacji naukowych, wystapień na konferencjach,  sympozja etc.
  •  opinia samodzielnego pracownika naukowego
  •  zarys koncepcji proponowanego tematu  badawczego (w objętości do 2000 znaków) oraz  wstępną bibliografię zagadnienia

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy złożyć

1.06.2018 r. - 7.09.2018 r. w godz. 9:00-13:00 Sekretariat Instytutu Socjologii, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, (pok. 325) 


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się
    

12.09.2018 r. godz. 9:00, Instytut Socjologii, al. Rejtana 16c,

35-959 Rzeszów, (p. 327)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Instytutu Socjologii:

Tel. 17 872 1330, e-mail: instsoc@ur.edu.pl

 

Pliki do pobrania: