Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

KURS szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuję, że do dnia 3 marca 2015 istnieje jeszcze możliwość podjęcia kształcenia na Kursie-szkolenie specjalizacyjne z zakresu ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ. Jego ukończenie daje uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia26 września 2012 w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Zajęcia trwają 6 miesięcy (III, IV, V, VI-IX i X 2015), odbywają się w cyklu: sobota-niedziela (2 x m-c / sobota (2x m-c) zamiennie. Oferujemy bardzo dobre warunki lokalowe (sala jest klimatyzowana) oraz ciekawe formy zajęć. Istnieje możliwość rozłożenia na raty odpłatności za koszty kształcenia. W trudnych sytuacjach może to być odpłatność comiesięczna.

      Osoby aktywnie uczestniczące w szkoleniu w czasie jego trwania, po napisaniu pracy dyplomowej i jej przyjęciu przez promotora oraz złożeniu egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie specjalizacji zakończenia szkolenia (przewidujemy na koniec października).

Szkolenie jest ofertą dla osób pracujących w szeroko pojętej pomocy społecznej (instytucje publiczne i pozarządowe) kierujących, lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami pomocy społecznej.

W szkoleniu mogą uczestniczyć również studenci różnych kierunków studiów. Zapraszamy szczególnie studentów kierunku praca socjalna.

Podkreślenia wymaga fakt, że Instytut Socjologii ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu organizatorów pomocy społecznej, pierwsi słuchacze Podyplomowych Studiów Organizacji Pomocy Społecznej rozpoczęli naukę w 1998 roku. W roku 2012 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmieniło zasady uzyskiwania kwalifikacji wprowadzając formułę szkoleń. Instytut Socjologii jako pierwszy w Polsce uzyskał zgodę na prowadzenie szkolenia tego typu w marcu 2013 i od tej pory odbyły się już 2 edycje szkolenia. Łącznie wykształciliśmy ponad 600 organizatorów pomocy społecznej z obszaru Podkarpacia i Małopolski

Wykładowcami na szkoleniu są doświadczeni nauczyciele akademiccy z UR, kadra kierownicza wojewódzkich i miejskich instytucji pomocy społecznej oraz doskonale przygotowani do pracy dydaktycznej praktycy pomocy społecznej.

       Osoby zainteresowane podjęciem nauki w ramach Szkolenia z zakresu organizacji pomocy społecznej prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Socjologii (telefon. 17 872 1330). Osoby te powinny też złożyć w Sekretariacie Instytutu  Socjologii  (al. T. Rejtana 16 c; p. 325 Wydział Socjologiczno–Historyczny) - w terminie do  3 marca 2015 r. - następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie oraz  wypełniony kwestionariusz osobowy (poniżej w załączeniu),

- potwierdzone ksero dokumentu tożsamości,

- odpis dokumentu o posiadanym wykształceniu (potwierdzone ksero)

- oświadczenie kandydata (lub zakładu pracy) o pokryciu kosztów kształcenia w UR (3200 zł za kurs).