Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

NOWE SPECJALNOŚCI NA II STOPNIU SOCJOLOGII

Instytut Socjologii prowadzi  sześć specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia.

Studenci mogą wybierać spośród następujących specjalności:

SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA


Specjalność „Socjologia bezpieczeństwa” jest przeznaczona dla studentów, których interesują zagadnienia związane z problemami służb porządkowych oraz rozwiązywaniem problemów powstałych w wyniku katastrof.  Przedmioty tej specjalności zostały dobrane tak, aby umożliwić studentowi zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, jak również teoretycznej wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zarządzania sytuacją kryzysową oraz bezpieczeństwem prowadzenia biznesu. Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w działach zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego urzędów miast i gmin oraz przydatne dla kandydatów do pracy w Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej jak również w firmach prywatnych czy też w ramach własnej działalności gospodarczej. 

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

Wprowadzenie do socjologii bezpieczeństwa

Socjologia katastrof i klęsk żywiołowych

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie sytuacją kryzysową

Wybrane prawne aspekty bezpieczeństwa oraz ochrona informacji niejawnych

Bezpieczeństwo cyfrowe

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo w biznesie

Bezpieczeństwo osobiste
DORADZTWO ZAWODOWE


Doradztwo zawodowe to specjalność zaplanowana tak, aby zajęcia teoretyczne uzupełnione zostały obszernym blokiem praktycznych zajęć, prowadzonych przez specjalistów zajmujących się danym tematem.  W przypadku wyboru tej specjalności studenci zapoznają się z klasycznymi elementami procesu doradczego, takimi jak rozmowa doradcza czy prowadzenie doradztwa grupowego, poznając jednocześnie specyfikę rynku pracy, zagadnień związanych z planowaniem kariery zawodowej oraz rozwojem zawodowym. Otrzymają również umiejętności: tworzenia i stosowania testów oraz kwestionariuszy – narzędzi projektowanych w celu lepszego poznania elementów osobowości zawodowej i preferencji zawodowych klienta. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą być przydatne dla osób chcących podjąć pracę w Urzędach Pracy, firmach pośrednictwa pracy a także w ramach własnej działalności gospodarczej. 

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

Socjologia pracy

Psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne podstawy poradnictwa zawodowego

Planowanie kariery i rozwój zawodowy

Zawodoznawstwo i informacja zawodowa

Rynek pracy

Elementy prawa pracy

Warsztat doradcy zawodowego

Aktywizacja zawodowa grup defaworyzowanych

Kompetencje doradcy zawodowego

Transnacjonalne doradztwo zawodowe

Problemy etyczne doradztwa zawodowego
MEDIACJE RODZINNE


Mediacja rodzinna to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Zakres spraw, którymi zajmuje się mediator jest bardzo szeroki. W niektórych przypadkach mediacja jest alternatywą wobec postępowania sądowego. W odróżnieniu od innych sposobów rozwiązywania konfliktów mediacja bazuje na przekonaniu, że możliwe jest doprowadzenie do sytuacji obopólnego zaspokojenia istotnych dla obu stron potrzeb i interesów. Kursy zostały dobrane w taki sposób, aby przekazać jak najwięcej informacji praktycznych, przydatnych w pracy zawodowej. Szczególną uwagę przywiązano do połączenia wiedzy psychologicznej, socjologicznej i komunikacji – tak aby absolwent specjalności miał wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji postawionych przed nim zadań już od pierwszego dnia pracy. Specjalność ta może stanowić interesujący wariant uzupełnienia kwalifikacji dla osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku praca socjalna i chciałyby poszerzyć swoje kompetencje z zakresu wsparcia rodziny. 

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

Mediacje na tle ADR (alternatywne metody rozwiązywania konfliktów)

Postępowanie mediacyjne: istota, struktura i dynamika

Psychologia konfliktu

Socjologia konfliktu

Psychologia rodziny: rodzina w kryzysie

Psychopatologia życia rodzinnego

Techniki komunikacji w mediacji

Mediacje rodzinne i plan rodzicielski

Mediacje rodzinne – ćwiczenia/symulacje
SOCJOLOGIA BIZNESU I ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

Specjalność przygotowana została z myślą o studentach, którzy chcieliby podjąć wyzwania biznesowe. Przekazane podczas kursów umiejętności analityczne umożliwią sprawne funkcjonowanie na rynku pracy. Studenci zostaną zapoznani z zasadami marketingu, narzędziami wywierania wpływu a także zagadnieniami etycznymi. Otrzymają również wiedzę z zakresu etykiety w biznesie. Istotnym elementem specjalności są kursy analityczne pozwalające na wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów socjologicznych w aspekcie biznesowym. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów mogą być przydatne kandydatom do pracy w korporacjach, firmach międzynarodowych, consultingu lub w ramach własnej działalności gospodarczej. 

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

Podstawy marketingu

Socjotechnika

Socjologia biznesu

Etyka biznesu

Promocja i reklama

Kultura organizacyjna z elementami etykiety w biznesie

Negocjacje w biznesie

Analiza zachowań konsumenckich
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


Specjalność umożliwia studentowi zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach sektora publicznego.  Proponowane zajęcia umożliwią studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności sprawowania funkcji kierowniczych oraz specjalistycznych w zakresie Human Resources w przedsiębiorstwach i innych instytucjach. Podczas zajęć studenci zdobędą również umiejętności związane z tworzeniem zespołu oraz zarządzaniem nim. Zajęcia w formie konwersatoriów umożliwią również prezentację metod, technik oraz narzędzi stosowanych w ocenie pracowniczej oraz rektutacji. 

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

Socjologia organizacji i zarządzania

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Systemy ocen pracowniczych

Elementy prawa pracy

Komunikacja w organizacji

Kultura organizacyjna

Systemy motywacyjne

Coaching i mentoring

Etyka zarządzania i biznesu

Wybrane elementy zarządzania organizacjamiMEDIA CYFROWE I BADANIA MARKETINGOWE W INTERNECIE

 

Specjalność „Media Cyfrowe i Badania Marketingowe w Internecie” została przygotowana dla studentów zainteresowanych pracą w firmach interaktywnych i badawczych zajmujących się sferą wirtualną lub założeniem własnej działalności gospodarczej. Podczas zajęć specjalizacyjnych studenci otrzymają wiedzę z zakresu tworzenia i zarządzania projektami interaktywnymi, metodami badań w internecie, e-PR. Studenci zostaną również zapoznani z zagadnieniami związanymi z Copywritingiem, mediami społecznościowymi oraz prawnymi zagadnieniami przestrzeni wirtualnej.  Wykładowcami są w większości praktycy od lat pracujący w branży interaktywnej. 

Kursy realizowane w ramach specjalności:

Wybrane zagadnienia badawcze przestrzeni wirtualnej

Media społecznościowe

e-PR z elementami zarządzania informacją i mediaplanningiem

Tworzenie i realizacja projektów interaktywnych

Prawne aspekty nowych mediów

Etyczne aspekty zachowań w przestrzeni wirtualnej

Copywriting – warsztat pisania w sieci

Metody badań marketingowych w internecie