NOWE SPECJALNOŚCI NA II STOPNIU SOCJOLOGII

NOWE SPECJALNOŚCI NA II STOPNIU SOCJOLOGII

 

SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA

Specjalność „Socjologia bezpieczeństwa” jest przeznaczona dla studentów, których interesują zagadnienia związane z problemami służb porządkowych oraz rozwiązywaniem problemów powstałych w wyniku katastrof.  Przedmioty tej specjalności zostały dobrane tak, aby umożliwić studentowi zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, jak
również teoretycznej wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zarządzania sytuacją kryzysową oraz bezpieczeństwem prowadzenia biznesu. Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w działach zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego urzędów miast i gmin oraz przydatne dla kandydatów do pracy w Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej jak również w firmach prywatnych czy też w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

1.      Wprowadzenie do socjologii bezpieczeństwa

2.      Socjologia katastrof i klęsk żywiołowych

3.      Zarządzanie ryzykiem

4.      Zarządzanie sytuacją kryzysową

5.      Wybrane prawne aspekty bezpieczeństwa oraz ochrona informacji niejawnych

6.      Bezpieczeństwo cyfrowe

7.      Bezpieczeństwo publiczne

8.      Bezpieczeństwo w biznesie

9.      Bezpieczeństwo osobiste


DORADZTWO ZAWODOWE

 

Doradztwo zawodowe to specjalność zaplanowana tak, aby zajęcia teoretyczne uzupełnione zostały obszernym blokiem praktycznych zajęć, prowadzonych przez specjalistów zajmujących się danym tematem.  W przypadku wyboru tej specjalności studenci zapoznają się z klasycznymi elementami procesu doradczego, takimi jak rozmowa doradcza czy prowadzenie doradztwa grupowego, poznając jednocześnie specyfikę rynku pracy, zagadnień związanych z planowaniem kariery zawodowej oraz rozwojem zawodowym. Otrzymają również umiejętności: tworzenia i stosowania testów oraz kwestionariuszy – narzędzi projektowanych w celu lepszego poznania elementów osobowości zawodowej
i preferencji zawodowych klienta. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą być przydatne dla osób chcących podjąć pracę w Urzędach Pracy, firmach pośrednictwa pracy
a także w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

1.      Socjologia pracy

2.      Psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne podstawy poradnictwa zawodowego

3.      Planowanie kariery i rozwój zawodowy

4.      Zawodoznawstwo i informacja zawodowa

5.      Rynek pracy

6.      Elementy prawa pracy

7.      Warsztat doradcy zawodowego

8.      Aktywizacja zawodowa grup defaworyzowanych

9.      Kompetencje doradcy zawodowego

10.  Transnacjonalne doradztwo zawodowe

11.  Problemy etyczne doradztwa zawodowego


MEDIACJE RODZINNE

 

Mediacja rodzinna to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Zakres spraw, którymi zajmuje się mediator jest bardzo szeroki. W niektórych przypadkach mediacja jest alternatywą wobec postępowania sądowego. W odróżnieniu od innych sposobów rozwiązywania konfliktów mediacja bazuje na przekonaniu, że możliwe jest doprowadzenie do sytuacji obopólnego zaspokojenia istotnych dla obu stron potrzeb
i interesów. Kursy zostały dobrane w taki sposób, aby przekazać jak najwięcej informacji praktycznych, przydatnych w pracy zawodowej. Szczególną uwagę przywiązano do połączenia wiedzy psychologicznej, socjologicznej i komunikacji – tak aby absolwent specjalności miał wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji postawionych przed nim zadań już od pierwszego dnia pracy. Specjalność ta może stanowić interesujący wariant uzupełnienia kwalifikacji dla osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku praca socjalna i chciałyby poszerzyć swoje kompetencje z zakresu wsparcia rodziny.

 

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 

1.      Mediacje na tle ADR (alternatywne metody rozwiązywania konfliktów)

2.      Postępowanie mediacyjne: istota, struktura i dynamika

3.      Psychologia konfliktu

4.      Socjologia konfliktu

5.      Psychologia rodziny: rodzina w kryzysie

6.      Psychopatologia życia rodzinnego

7.      Techniki komunikacji w mediacji

8.      Mediacje rodzinne i plan rodzicielski

9.      Mediacje rodzinne – ćwiczenia/symulacje


SOCJOLOGIA BIZNESU I ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

 

Specjalność przygotowana została z myślą o studentach, którzy chcieliby podjąć wyzwania biznesowe. Przekazane podczas kursów umiejętności analityczne umożliwią sprawne funkcjonowanie na rynku pracy. Studenci zostaną zapoznani z zasadami marketingu, narzędziami wywierania wpływu a także zagadnieniami etycznymi. Otrzymają również wiedzę z zakresu etykiety w biznesie. Istotnym elementem specjalności są kursy analityczne pozwalające na wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów socjologicznych w aspekcie biznesowym. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów mogą być przydatne kandydatom do pracy w korporacjach, firmach międzynarodowych, consultingu lub w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 

1.      Podstawy marketingu

2.      Socjotechnika

3.      Socjologia biznesu

4.      Etyka biznesu

5.      Promocja i reklama

6.      Kultura organizacyjna z elementami etykiety w biznesie

7.      Negocjacje w biznesie

8.      Analiza zachowań konsumenckich


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Specjalność umożliwia studentowi zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach sektora publicznego.  Proponowane zajęcia umożliwią studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności sprawowania funkcji kierowniczych oraz specjalistycznych w zakresie Human Resources w przedsiębiorstwach i innych instytucjach. Podczas zajęć studenci zdobędą również umiejętności związane z tworzeniem zespołu oraz zarządzaniem nim. Zajęcia w formie konwersatoriów umożliwią również prezentację metod, technik oraz narzędzi stosowanych w ocenie pracowniczej oraz rektutacji.

 

 

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

1.      Socjologia organizacji i zarządzania

2.      Zarządzanie zasobami ludzkimi

3.      Systemy ocen pracowniczych

4.      Elementy prawa pracy

5.      Komunikacja w organizacji

6.      Kultura organizacyjna

7.      Systemy motywacyjne

8.      Coaching i mentoring

9.      Etyka zarządzania i biznesu

10.  Wybrane elementy zarządzania organizacjami


MEDIA CYFROWE I BADANIA MARKETINGOWE W INTERNECIE

 

Specjalność „Media Cyfrowe i Badania Marketingowe w Internecie” została przygotowana dla studentów zainteresowanych pracą w firmach interaktywnych
i badawczych zajmujących się sferą wirtualną lub założeniem własnej działalności gospodarczej. Podczas zajęć specjalizacyjnych studenci otrzymają wiedzę z zakresu tworzenia i zarządzania projektami interaktywnymi, metodami badań w internecie, e-PR. Studenci zostaną również zapoznani z zagadnieniami związanymi z Copywritingiem, mediami społecznościowymi oraz prawnymi zagadnieniami przestrzeni wirtualnej.  Wykładowcami są w większości praktycy od lat pracujący w branży interaktywnej.

 

Kursy realizowane w ramach specjalności:

1.      Wybrane zagadnienia badawcze przestrzeni wirtualnej

2.      Media społecznościowe

3.      e-PR z elementami zarządzania informacją i mediaplanningiem

4.      Tworzenie i realizacja projektów interaktywnych

5.      Prawne aspekty nowych mediów

6.      Etyczne aspekty zachowań w przestrzeni wirtualnej

7.      Copywriting – warsztat pisania w sieci

8.      Metody badań marketingowych w internecie