ZARZĄDZENIE NR 43 / 2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2017/2018

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 17 Uchwały nr 125/04/2017 z 27 kwietnia 2017 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów wyższych - zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 1 października 2017 roku i trwa do 30 września 2018 roku. Dzieli się na dwa semestry i obejmuje:

 SEMESTR ZIMOWY

01.10.2017 r. - 18.02.2018 r.

 zajęcia dydaktyczne

02.10.2017 r. - 22.12.2017 r.

 przerwa świąteczna

23.12.2017 r. - 01.01.2018 r.

 zajęcia dydaktyczne c.d.

02.01.2018 r. - 21.01.2018 r.

 sesja egzaminacyjna podstawowa

22.01.2018 r. - 04.02.2018 r.

02.01.2018 r. - 17.01.2018 r.*

 przerwa międzysemestralna

05.02.2018 r. - 18.02.2018 r.

18.01.2018 r. - 31.01.2018 r.*

 sesja egzaminacyjna poprawkowa

12.02.2018 r. - 18.02.2018 r.

25.01.2018 r.- 31.01.2018 r.*

 sprawy związane z zamknięciem cyklu   kształcenia i rekrutacją na studia   drugiego   stopnia *

01.02.2018 - 18.02.2018 r.*

*Dotyczy studentów ostatniego semestru studiów inżynierskich (siedmiosemestralnych) dla, których rada wydziału określi mniejszą liczbę tygodni dydaktycznych.


 

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów (17) 872 1010, faks: (17) 872 1265 info@ur.edu.pl, www.ur.edu.pl

SEMESTR LETNI

19.02.2018 r. - 30.09.2018 r.

zajęcia dydaktyczne

19.02.2018 r. - 28.03.2018 r.

przerwa świąteczna

29.03.2018 r. - 04.04.2018 r.

zajęcia dydaktyczne c.d.

05.04.2018 r. - 10.06.2018 r.

sesja egzaminacyjna podstawowa

11.06.2018 r. - 01.07.2018 r.

przerwa wakacyjna

02.07.2018 r. - 30.09.2018 r.

sesja egzaminacyjna poprawkowa

10.09.2018 r. - 19.09. 2018 r.

decyzje dotyczące zakończenia roku akademickiego 2017/2018

20.09.2018 r. - 30.09.2018 r.

 

2. Praktyki studenckie są realizowane zgodnie z terminami określonymi w planie studiów.

3. Dziekan wydziału zobowiązany jest do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin dydaktycznych, przy czym za zgodą rady wydziału może przewidzieć inne niż w § 1 ust. 1 terminy rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

4. Rada wydziału może ustalić mniejszą liczbę tygodni dydaktycznych na zasadach określonych w § 17 ust. 6 Regulaminu studiów wyższych.

5.  Egzaminy dyplomowe odbywają się nie później niż w terminach sesji egzaminacyjnej z zastrzeżeniem § 43 ust. 6 Regulaminu studiów wyższych.

§ 2

1. Szczegółowy wykaz tygodni zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018:

Lp.

SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

1.

02.10 - 08.10.2017 r.

19.02 - 25.02.2018 r.

2.

09.10 - 15.10.2017 r.

26.02 - 04.03.2018 r.

3.

16.10 - 22.10.2017 r.

05.03 - 11.03.2018 r.

4.

23.10 - 29.10.2017 r.

12.03 - 18.03.2018 r.

5.

30.10 - 05.11.2017 r.

19.03 - 25.03.2018 r.

6.

06.11 - 12.11.2017 r.

26.03 - 28.03.2018 r.; 05.04 - 08.04.2018 r.

7.

13.11 - 19.11.2017 r.

09.04 - 15.04.2018 r.

8.

20.11 - 26.11.2017 r.

16.04 - 22.04.2018 r.


9.

27.11 - 03.12.2017 r.

23.04.- 29.04.2018 r.

10.

04.12 - 10.12.2017 r.

30.04.2018 r. - 06.05.2018 r.

11.

11.12 - 17.12.2017 r.

07.05 - 13.05.2018 r.

12.

18.12 - 22.12.2017 r.

14.05 - 20.05.2018 r.

13.

02.01- 07.01.2018 r.

21.05 - 27.05.2018 r.

14.

08.01 - 14.01.2018 r.

28.05.2018 r. - 03.06.2018 r.

15.

15.01 - 21.01.2018 r.

04.06 - 10.06.2018 r.

 

2. Dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych jest 2 października 2017 roku -

inauguracja roku akademickiego.

§ 3

1. Harmonogram organizacji zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych ustala rada wydziału.

2. Przy ustalaniu harmonogramu zjazdów, o których mowa w ust. 1, dla studentów, którzy w planach studiów mają określone zajęcia ogólnouczelniane w danym semestrze należy uwzględnić terminy I lub II edycji realizacji tych zajęć.

3. Terminy realizacji zajęć ogólnouczelnianych na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018:

Semestr zimowy

I edycja

II edycja

08.10.2017 r.

15.10.2017 r.

22.10.2017 r.

29.10.2017 r.

05.11.2017 r.

19.11.2017 r.

26.11.2017 r.

03.12.2017 r.

10.12.2017 r.

17.12.2017 r.

14.01.2018 r.

21.01.2018 r.

Semestr letni

I edycja

II edycja

04.03.2018 r.

11.03.2018 r.

 

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów (17) 872 1010, faks: (17) 872 1265 info@ur.edu.pl, www.ur.edu.pl

18.03.2018 r.

25.03.2018 r.

08.04.2018 r.

15.04.2018 r.

22.04.2018 r.

29.04.2018 r.

06.05.2018 r.

13.05.2018 r.

27.05.2018 r.

03.06.2018 r.

 

§ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może ustalić w ciągu roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć.

§ 5

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.

Rektor

Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

Pliki do pobrania: