Od roku akad. 2011/2012 w ramach Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego funkcjonuje kierunek praca socjalna, na którym kształcenie odbywa się na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Na kierunku praca socjalna studenci są przygotowywani do odpowiedzialnego pełnienia zawodu pracownika socjalnego, co dokonuje się m.in. dzięki współpracy z różnorakimi instytucjami. Zaliczają się do nich domy pomocy społecznej, domy kombatanta, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, stowarzyszenia i fundacje, urzędy pracy, regionalne agencje rozwoju regionalnego, placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, specjalistyczne poradnie oraz sądy i policja.

Kandydaci, mający po zakończeniu edukacji możliwość zasilenia szeregów profesjonalnej kadry pracowników socjalnych, powinni wykazywać się m.in. takimi cechami, jak: umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność efektywnego działania pod presją czasu, odporność na stres, empatia, konsekwencja w działaniu, optymizm, bezstronność, bezinteresowność.

Istotnym elementem edukacji na kierunku praca socjalna jest prowadzenie badań naukowych oraz ich efektywne wykorzystanie w praktyce pracy socjalnej (badania społeczne z zakresu ubóstwa i wykluczenia społecznego, wypalenia zawodowego, dysfunkcjonalności rodziny i patologii społecznych, itp.).

 

Szeroka wiedza, jaką posiadać będą absolwenci studiów I stopnia na kierunku praca socjalna predysponuje ich do podjęcia pracy w:

  • w instytucjach pomocy społecznej wszystkich szczebli;
  • w placówkach opiekuńczych i ośrodkach adaptacyjnych;
  • w placówkach opiekuńczych wszelkich typów;
  • w szpitalach, szkołach, sądach, placówkach resocjalizacyjnych, policji, zakładach penitencjarnych;
  • w organizacjach pozarządowych i w administracji państwowej (głównie samorządowej);
  • w prywatnych przedsięwzięciach pomocowych, edukacyjnych itp.