Praktyki

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA PRAKTYKI PROGRAMOWEJ W INSTYTUCIE SOCJOLOGII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

 

§ 1

ZASADY OGÓLNE

 

1. Praktyka programowa jest integralną częścią planu studiów i programu kształcenia. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia odbywają praktyki programowe zgodnie z przyjętymi programami kształcenia dla kierunków prowadzonych w Instytucie Socjologii UR.

2. W trakcie obowiązkowej praktyki programowej student realizuje efekty kształcenia określone dla tej formy zajęć w programach kształcenia.

3. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz organizacyjny nad praktyką sprawuje koordynator praktyk, powoływany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia na wniosek dziekana wydziału.

4. Praktyka programowa odbywa się zarówno w sposób zblokowany (ciągły) obejmujący następujące po sobie dni robocze, jak i w sposób nieciągły, z podzielonym okresem jej odbywania, w wymiarze liczby godzin zawartej w sylabusie przedmiotu dla określonego roku studiów.

5. Praktyka programowa powinna być realizowana w sposób niekolidujący z zajęciami dydaktycznymi, z uwzględnieniem terminu zaliczenia semestru, do którego jest przypisana. Termin ten wynika z organizacji roku akademickiego, ustalanej corocznie zarządzeniem Rektora UR.

6. Wyjątek od pkt. 5 stanowią praktyki przypisane do semestru II oraz IV. Termin ich realizacji upływa 30 września.

7. Wymiar godzinowy praktyki programowej na kierunku Socjologia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia wynosi 120 godzin i jest realizowany w trakcie IV semestru (do 30 września danego roku).

8. Wymiar godzinowy praktyki programowej na kierunku Praca socjalna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia wynosi 240 godzin, z czego 180 godzin realizowanych jest podczas semestru IV, 60 godzin realizowanych jest podczas semestru V.

9. Wymiar godzinowy praktyki programowej na kierunku Praca socjalna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia wynosi 60 godzin, z czego 30 godzin realizowanych jest podczas semestru II, 30 godzin realizowanych jest podczas semestru III.

 

 

 

§ 2

ORGANIZACJA PRAKTYKI

 

1. Student uzyskuje z zakładu pracy oświadczenie o możliwości odbycia praktyki, zawierające: a. zgodę na odbycie programowej praktyki zawodowej przez danego studenta w określonym terminie; b. pieczęć zakładu przyjmującego na praktykę; c. nazwę i adres zakładu, w którym będzie odbywana praktyka; d. imię i nazwisko osoby reprezentującej zakład wraz z wypełnioną funkcją; e. imię i nazwisko opiekuna praktyki programowej w zakładzie; f. podpis osoby upoważnionej, odpowiedzialnej za praktykantów.

2. Zgodę na odbycie praktyki (oświadczenie wymienione w § 2 pkt. 1) należy przedstawić koordynatorowi w ustalonym wcześniej terminie, jednak nie później niż 8 tygodni przed rozpoczęciem praktyk programowych przez studentów.

3. Wzór oświadczenia wymienionego w § 2 pkt. 1 znajduje się na stronie internetowej Instytutu Socjologii jako załącznik do pobrania.

4. Opiekun studenta ze strony zakładu pracy wspólnie ze studentem ustala plan przebiegu praktyki, wykorzystując program praktyki.

5. Plan praktyki należy w ciągu 2 dni roboczych od rozpoczęcia praktyki wysłać na adres mailowy koordynatora praktyki do akceptacji. Plan praktyki powinien być opatrzony pieczęcią i podpisem kierownika zakładu pracy oraz podpisem opiekuna studenta ze strony zakładu pracy.

6. O zmianach w planie praktyki należy niezwłocznie powiadomić koordynatora.

7. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego § 9 pkt. 1 studenci zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania praktyk, we własnym zakresie i na własny koszt oraz przedłożenia polisy w celu weryfikacji koordynatorowi praktyk. Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia w ww. zakresie uniemożliwia odbycie praktyki programowej.

8. W sytuacji braku możliwości odbycia praktyki w ustalonym terminie z powodu choroby studenta potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim należy w porozumieniu z opiekunem praktyki w zakładzie oraz koordynatorem praktyki ustalić nowy termin jej realizacji.

 

§ 3

CZAS I MIEJSCE PRAKTYKI

 

1.Dzienny wymiar zajęć podczas praktyki programowej wynosi 6 godzin zegarowych (180 godzin – 6 tygodni, 120 godzin - 4 tygodnie, 60 godzin – 2 tygodnie, 30 godzin – 1 tydzień).

2. Praktyka programowa na kierunku Socjologia może być realizowana m.in. w niżej wymienionych typach podmiotów po podpisaniu z Uniwersytetem Rzeszowskim umowy o prowadzenie praktyk programowych z upoważnionym przedstawicielem wybranej przez studenta jednostki:

- organy administracji publicznej i samorządowej

- organizacje III sektora

- podmioty działające w branży reklamowej

- podmioty z sektora Public Relations (PR) i Human Relations (HR)

- podmioty z sektora usług badawczych, konsultingowych i doradczych

3. Dla kierunku Praca socjalna proponowaną instytucją realizowania praktyk zawodowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Rzeszowie (siedziba ul. Jagiellońska 26 oraz ul. Skubisza 4).

Praktyki docelowo realizowane są w rejonach opiekuńczych MOPS w Rzeszowie:

- MOPS Rejon I, ul. Staszica 10,

- MOPS Rejon II, ul. Hoffmanowej (Przychodnia Budowlanych)

- MOPS Rejon III, ul. Staszica 10

- MOPS Rejon IV, ul. Kochanowskiego 29 (Dom Kultury)

- MOPS Rejon V, ul. Czackiego 2 (Przychodnia Rejonowa Nr 2)

- MOPS Rejon VI, ul. Seniora 2 (Dom Seniora)

- MOPS Rejon VII, ul. Skubisza 9 (Przychodnia Rejonowa Nr 8)

- MOPS Rejon VIII, ul. Skubisza 9 (Przychodnia Rejonowa Nr 8)

- MOPS Rejon IX, ul. Witkacego 7 (Przychodnia Rejonowa Nr 9)

 

§ 4

OBOWIĄZKI STUDENTA PODCZAS ODBYWANIA PRAKTYKI

 

1. W związku z odbywaną praktyką student zobowiązany jest do:

- obecności w zakładzie pracy zgodnie z dostarczonym planem praktyki,

- zaznajomienia się z programem praktyki, organizacją pracy, regulaminem zakładu pracy, w którym odbywa praktykę,

- wykonywania zadań wynikających z programu praktyki oraz poleceń kierownika i opiekunów praktyki w miejscu jej odbywania,

- przestrzegania obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu i dyscypliny pracy, przepisów BHP oraz tajemnicy państwowej i służbowej.

2. Naruszenie przez studenta obowiązującego w zakładzie porządku i trybu pracy może skutkować zwróceniem się do koordynatora praktyki o odwołanie studenta z praktyki. Odwołanie studenta z praktyki jest równoznaczne z brakiem możliwości jej zaliczenia.

3. Student dokumentuje przebieg praktyki programowej w dzienniku uwag i spostrzeżeń.

 

 

 

§ 5

WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI

 

1. Zaliczenia praktyki programowej dokonuje koordynator praktyki w Instytucie Socjologii na podstawie przedstawionej przez studenta dokumentacji (wymienionej w § 5 pkt. 3) w miejscu i czasie wcześniej wyznaczonym, zgodnie z zapisami w sylabusie.

2. Jeśli koordynator uzna, iż student nie zrealizował efektów kształcenia przypisanych do praktyki zawodowej, student zobowiązany jest do ponownego jej odbycia.

3. W celu uzyskania zaliczenia praktyki programowej student zobowiązany jest dostarczyć dokumentację, na którą składają się: plan praktyki opatrzony pieczęcią i podpisem kierownika zakładu pracy oraz podpisem opiekuna studenta ze strony zakładu pracy, karta tygodniowa praktyki potwierdzająca realizację planu praktyki opatrzona pieczęcią i podpisem kierownika zakładu pracy oraz podpisem opiekuna studenta ze strony zakładu pracy, zeszyt uwag i spostrzeżeń, indywidualne sprawozdanie studenta z przebiegu praktyki oraz ocena praktyki przez opiekuna merytorycznego ze strony zakładu pracy (ocena ta ma być potwierdzona pieczątką i podpisem kierownika zakładu pracy). 

4. Sprawozdanie z przebiegu praktyki powinno zawierać opis zadań wykonanych przez studenta podczas praktyki.

5. Koordynator praktyki programowej wystawiając ocenę końcową z praktyki bierze pod uwagę: a. ocenę wystawioną przez opiekuna praktyki ze strony zakładu pracy; b. terminowość dostarczenia wymaganej dokumentacji.

6. Złożenie dokumentacji wymienionej w § 5 pkt. 3 po terminie wskazanym przez koordynatora obniża ocenę końcową o pół stopnia, a dostarczenie jej w postaci niekompletnej lub niedostarczenie w wymaganym terminie uniemożliwia zaliczenie praktyki.

7. Na wniosek studenta koordynator praktyki może uznać efekty kształcenia przypisane obowiązkowym praktykom zawodowym na podstawie zaświadczenia potwierdzającego poniższe aktywności w obowiązującym wymiarze godzinowym: a. odbycie praktyki zagranicznej zrealizowanej w ramach  umowy międzynarodowej zawartej przez Uczelnię; b. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło); c. prowadzenie działalności gospodarczej; d. odbycie stażu; e. prowadzenie innej aktywności spełniającej wszystkie warunki stawiane praktykom zawodowym.