Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Rekrutacja

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu

Organizacji Pomocy Społecznej

Wydział: Wydział Socjologiczno-Historyczny

Jednostka prowadząca kurs: Instytut Socjologii

Opłata za kurs: 3200 zł

Liczba semestrów: 6 miesięcy

Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne: brak

Koniec rekrutacji: Po zakończeniu wcześniejszej edycji 22.01-28.02.2018

Zasady rekrutacji: kolejność złożenia dokumentów

Limit przyjęć: 25 osób

Adres: al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, Budynek Główny, III Piętro, p. 325

Telefon: 17 872 1330

E-mail: instsoc@ur.edu.pl

Strona WWW: http://www.socjologia.univ.rzeszow.pl/szkolenie

Kierownik kursu: Dr Renata Wielgos-Struck

Początek kursu: Marzec 2018

Opis kursu:

Szkolenie jest ofertą dla osób pracujących w szeroko pojętej pomocy społecznej (instytucje publiczne i pozarządowe) kierujących, lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami pomocy społecznej.

W szkoleniu mogą uczestniczyć również studenci różnych kierunków studiów.

Terminy zajęć: Podane po zakończonej rekrutacji

 

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Socjologii Budynek A1, pokój 325, III Piętro

 

Program kursu:

·         Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej

·         Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. W tym:

o    Kierowanie i zarządzanie superwizyjne

o    Zarządzanie zasobami ludzkimi

o    Kadra menedżerska w pomocy społecznej

o    Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym z uwzględnieniem niepublicznych podmiotów pomocy społecznej

o    Zarządzanie finansami jednostek pomocy społecznej

o    Kontrola zarządcza

o    System zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej

·         Elementy etyki

·         Zadania jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, województwa

·         Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej

·         Wybrane zagadnienia prawne. W tym:

o    Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego

o    Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego

o    Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy

o    Wybrane zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych

·         Wybrane zagadnienia z zakresu prawa dotyczącego ochrony danych osobowych

·         Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

·         Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej - public relations

·         Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

·         Stres i wypalenie zawodowe

·         Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji

·         Wizyty studyjne - hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza:

Uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Osoba do kontaktu: mg Grażyna Bojda

Punkty ECTS: 30

Wymagane dokumenty:

o    podanie o przyjęcie oraz  wypełniony kwestionariusz osobowy

o    potwierdzone ksero dokumentu tożsamości,

o    odpis dokumentu o posiadanym wykształceniu (potwierdzone ksero)

 

Poniżej dokumenty do pobrania: